آزمایشگاه شرکت ملت صنعت

آزمایشگاه شرکت لاستیک سازی ملت صنعت با بهره گیری از توان فنی و علمی کارشناسان و استفاده از دستگاههای تست مرتبط موفق به اخذ و تمدید گواهینامه کیفیت آزمایشگاه شده است .

ISIRI- ISO/IEC17025(2017 )

 

تستهای انجام شده در این آزمایشگاه عبارتند از :

۱تست سختی                                ASTM D2240

SHORE A&SHORE D

۲-تست کشش و ازدیاد طول             ASTM D 412

tensile strength

۳-تست استحکام پارگی                     ASTM D624    

۴- تست ر ئومتری                          ASTM D5289 

۵تست چسبندگی لاستیک به فلز         ASTM D429 

۶-تست مانایی فشاری در دمای محیط و بالاتر   ASTM D395

۷-تست رزیلینس                               DIN 53512            

۸-تست سایش لاستیک                     DIN 53516

 

 

 

 

MELLAT SANAT LABORATORY EQUIPPED BY TETSTS INSTRUMENTS SUCH AS: TENSILE TEST ,HARDNESS TEST (SHORE A&D), RHEOMETERY(MDR),COMPRESSION SET(UP TO 180 C), RESILIENCE ,ABRASION RESISTANCE , TEAR RESISTANCE   AND ADHESION RUBBER TO METAL TEST.