از این محصول در خطوط انتقال سیال جهت حفاظت کاتدی به منظور خنثی سازی بار الکتریکی ساکن استفاده می شود و در انواع خاکی،آبی و روکار می باشد .این محصول مطابق با استانداردهای IGS ,IPS در سابزهای” ۲ الی” ۵۶ ودر کلاس های ۱۵۰-۳۰۰-۶۰۰ تولید وارائه می گردد.