بعنوان ضربه گیر در کنار اسکله استفاده می گردد، این قطعه در انواع استوانه ای D شکل و سلولی تولید می گردد.