این محصول در حجم ها و اشکال مختلف هندسی مورد مصارف صنایع نفت، حفاری و پتروشیمی طراحی تولید ودر اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد.