حضور در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی ـ تهران ـ سال 1387