بازدید رؤسای یازده گانه مناطق نفتی جنوب ایران در تاریخ 1392/03/01