بازدید کارکنان شرکت از نوزدهمین نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی تهران