حضور در نمایشگاه بین الملی نفت گاز پتروشیمی-29 فروردین ماه 1392