دستگاه موني ويسكومتر

دستگاه موني ويسكومتر هيوا 400 مواد الاستومري خام را در دماي ثابت و در مقابل زمان آزمايش كرده و خواص در حال پخت آنها را اندازه گيري مي كند . نمونه آزمايش در محفظه آزمايش با دماي معين ( حفره هاي قالب مشابه رئومتر) قرارداده مي شود و با اعمال گشتاور ناشي از چرخش روتور دستگاه با سرعت 2 دور بر دقيقه تحت تغيير شكل مكانيكي قرار مي گيرد . مقدار گشتاور بوسيله سيستم الكترونيكي اندازه گيري مي شود و همزمان منحني گشتاور - زمان بوسيله كامپيوتر نمايش مي يابد . بعد از پايان زمان آزمايش دو نيم حفره قالب ها بوسيله سيلندر بادي باز مي شوند و در نتيجه نمونه آزمايش را مي توان از روي روتور جدا كرد . دستگاه بطور كامل بوسيله نرم افزار از طريق كامپيوتر متصل به دستگاه كنترل مي شود. نرم افزار بگونه اي طراحي شده است كه آموزش در كمترين زمان امكان پذير است و استفاده ازآن آسان مي