دستگاه آزمايش ضربه

دستگاه آزمايش ضربه هيوا 301 بر اساس روش هاي استاندارد آزمايش با انواع پاندول هاي ايزود ، چارپي (شارپي) ، كششي ساخته شده و براي تعيين رفتار نمونه تحت شرايط ضربه و تخمين شكنندگي نمونه بكار مي رود و مناسب براي مواد زير مي باشد
مواد ترموپلاست سخت قالبي يا اكسترودري -
مواد ترموست سخت قالبي -
مواد مركب يا كامپوزيت هاي ترموپلاست و ترموست تقويت شده با الياف -
فلزها -
در اين دستگاه ، آزمايش بوسيله برخورد يك پاندول استاندارد به نمونه استاندارد آزمايش و اندازه گيري ميزان زاويه بالا آمدن پاندول بعد از شكست نمونه انجام مي گيرد . اطلاعات دستگاه بوسيله كامپيوتر به نرم افزار آن منتقل شده و سپس توسط نرم افزار ثبت و نمايش مي يابند