دستگاه التراسونیک

توسط این دستگاه امکان بررسی کیفیت قطعات فورج و ریخته گری که در این حالت خروجی را صورت PICKو گراف  به کاربر ارائه میدهد.
اطلاعت دستگاه بوسيله كامپيوتر به نرم افزار آن منتقل شده و سپس توسط نرم افزار ثبت و نمايش مي يابند.