دستگاه تست چسبندگی رنگ

توسط این دستگاه امکان تست میدان چسبندگی رنگ  بر روی قطعات فلزی امکان پذیر است.