دستگاه سختی سنج

این دستگاه امکان گرفتن درجه سختی قطعات لاستیکی پخته شده را میدهد.
در این آزمایش این امکان برای کابر وجود دارد تا درجه سختی را بر اساس  دو واحد ارائه دهد که شامل شور Aوشور D مشخص نماید.