دستگاه CMM ثابت

توسط این دستگاه به منظور اندازه گیری سه بعدی قطعات دقیق و پیچیده با دقت 3میکرون به کار میرود.
پدقت این دستگاه  3 میکرون میباشد.
ابعاد این دستگاه 1000X1000X600میباشد.
این دستگاه این امکان را داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.