دستگاه VMM

توسط این دستگاه امکان اندازه گیری دو بعدی قطعات کاملا حساس و دقیق به کارمیرود.
توسط این دستگاه امکان اندازه گیری دو بعدی قطعات تا بزرگنمایی 250 برابر وجود دارد.ا
این دستگاه این امکان را داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.