دستگاه کالیبراتور ULM

توسط این دستگاه امکان کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری طولی را فراهم میسازد.
دقت این دستگاه یک میکرون میباشد.
ابعاد این دستگاه 680 میلیمترمیباشد.
این دستگاه این امکان را داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.