دستگاه کالیبراتور گشتاور

توسط این دستگاه امکان برر کالیبره کردن دستگاهای اندازه گیری فشار به کار میرود.
رنج این دستگاه  به میزان 700 بار  میباشد.
این دستگاه این امکان را داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.