ست وزنه ای

جهن کالیبراسیون وزنه های اندازه گیری به کار میرود.
این دستگاه این امکان را داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.