ضخامت سنج فلزی

امکان ضخامت سنجی قطعات با جداره پایه فلزی را دارا میباشد.
این دستگاه این امکان ا داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.