ضخامت سنج غیر فلزی

امکان ضخامت سنجی قطعات با جداره پایه غیرفلزی را دارا میباشد.
این دستگاه این امکان را داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.