CMM پورتابل

توسط این دستگاه امکان اندازگیری سه بعدی قطعات بسیار دقیق و پیچیده و با دقت 60 میکرون  وجود دارد
ابعاد اندازه گیری این دستگاه به میزان  قطر یک کره 2600 میلیمتر میباشد.
این دستگاه این امکان را داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.