آزمو ن SET COMPERTIONER

توسط این دستگاه امکان آزمون نظیر :
بررسی میزان فشردگی لاستیک 
میزان مانائی لاستیک
در مدت زمان مشخص تعریف شده را  بررسی کرد.