آزمون OWEN

انجام انواع تست های شیمیایی بر روی لاستیک نظیر
میزان جذب آب
مقاومت لاستیک در برابر روان کاری ها
مقاومت  لاستیک در برابر هپتانت تولئن