آزمون حمام نمک

توسط این دستگاه امکان اندازه گیری میزان مقاومت پوش های فلزی و لاستیکی در برابر پاشش نمک در محیط های اسیدی و بازی  را بررسی مینماید.