آزمون VIEWER

توسط این دستگاه امکان بررسی و تفسیر فیلم  رادیوگرافی   که به منظور بررسی جوش اتصال های عایقی به کار میبرد.