آزمون TENSILE STRESS

توسط این دستگاه امکان محاسبه مقاومت کشی انواع لاستیک و میزان افزایش طول تا نقطه پارگی وجود دارد.
در این حالت دستگاه کاملا امکان گرفت خروجی رو به کاربر میدهد.