آزمون RHEOMETER

توسط این دستگاه امکان محاسبه دما و زمان جنس خام لاستیکی قبل از تولید و تزریق
در این حالت دستگاه کاملا خروجی نرم افزاری و اطلاعاتی را در بر دارد.