آزمون خستگی لاستیک

توسط این دستگاه امکان  بررسی نیروی سیکلی اعمال شده به نمونه لاستیکی پخته شده را به کاربر میدهد./
در این حالت دستگاه امکان خروجی اطلاعات به خصوص نرم افزاری را به کاربر میدهد.