آزمون RESILIENCE

توسط این دستگاه امکان بررسی و محاسبه میزان نیرئی اعمال شده به یه نمونه لاستیکی وجود دارد.