آزمون PENETEST

مجموعه تستی میباشد که به منظور نشان دادن  عیوب سطحی جوش به کار برده میشود.