دستگاه پین هول تست

توسط این دستگاه امکان برسی وجود روزنه بر روی سطوح رنگ کاری با ضخامت های مختلف را نمایش میدهد.