دستگاه میگر

توسط این دستگاه امکان اعمال اختلاف پتانسیل بر اساس استادارد بین دو تقطه از جسم فلزی وجود دارد
که در این حالت بیشترین آزمون  بر روی قطعات اتصال عایقی امکان پذیر میباشد.
در این حالت مقاومت الکتریکی قطعه تست میشو
د.