دستگاه آزمايش سايش

دستگاه آزمايش سايش هيوا 700 براي تعيين مقاومت الاستومر ها به سايش اصطكاكي بكار مي رود . آزمايش هاي سايش با اين استاندارد آزمايش بر روي نمونه هاي موادي اجرا مي شوند كه تحت فرسايش در طي عمر كاري خود قرار دارند (مثل تاير ، تسمه نقاله ، تسمه هاي محرك و زيره كفش ها ) . در اين آزمايش نمونه استاندارد بر روي يك استوانه پوشيده شده با يك ورقه كاغذ ساينده ، در مسيري با طول مشخص ساييده مي شود . نيروي اعمال شده بر روي نمونه در برابر استوانه دوار بوسيله قراردادن وزنه هايي بر روي مجموعه نگهدارنده نمونه تنظيم مي شود . اگر در طول مسير سايش بر روي استوانه دوار لازم باشد كه نمونه نيز به دور خود گردش كند ، يك دنده شانه اي به دستگاه متصل مي شود تا در اثر درگير شدن با چرخ دنده متصل به نگهدارنده نمونه باعث چرخش نمونه حول محور خود شوددستگاه آزمايش سايش هيوا 700 براي تعيين مقاومت الاستومر ها به سايش اصطكاكي بكار مي رود . آزمايش هاي سايش با اين استاندارد آزمايش بر روي نمونه هاي موادي اجرا مي شوند كه تحت فرسايش در طي عمر كاري خود قرار دارند (مثل تاير ، تسمه نقاله ، تسمه هاي محرك و زيره كفش ها ) . در اين آزمايش نمونه استاندارد بر روي يك استوانه پوشيده شده با يك ورقه كاغذ ساينده ، در مسيري با طول مشخص ساييده مي شود . نيروي اعمال شده بر روي نمونه در برابر استوانه دوار بوسيله قراردادن وزنه هايي بر روي مجموعه نگهدارنده نمونه تنظيم مي شود . اگر در طول مسير سايش بر روي استوانه دوار لازم باشد كه نمونه نيز به دور خود گردش كند ، يك دنده شانه اي به دستگاه متصل مي شود تا در اثر درگير شدن با چرخ دنده متصل به نگهدارنده نمونه باعث چرخش نمونه حول محور خود شود