انسیلاتور Casing Insulator

 
INSULATOR PE
ردیف نام سایز کدقطعه ردیف نام سایز کدقطعه
1 INSULATOR 2-6" 0001-002-002 22 INSULATOR 20-26" 0032-002-002
2 INSULATOR 4-8" 0002-002-002 23 INSULATOR 10-14" 0033-002-002
3 INSULATOR 6-10" 0003-002-002 24 INSULATOR 26-30" 0035-002-002
4 INSULATOR 8-12" 0004-002-002 25 INSULATOR 36-32" 0040-002-002
5 INSULATOR 10-16" 0005-002-002 26 INSULATOR 46-40" 0041-002-002
6 INSULATOR 12-16" 0006-002-002 27 INSULATOR 2-4" 0031-002-002
7 INSULATOR 16-20" 0007-002-002 28 INSULATOR 42-32" 0050-002-002
8 INSULATOR 20-24" 0008-002-002 29 INSULATOR 30-18" 0058-002-002
9 INSULATOR 24-30" 0009-002-002 30 INSULATOR 19-12" 0059-002-002
10 INSULATOR 30-36" 0010-002-002 31 INSULATOR 10-160mm 0018-002-002
11 INSULATOR 36-42" 0011-002-002 32 INSULATOR 8-110mm 0020-002-002
12 INSULATOR 42-48" 0012-002-002 33 INSULATOR 8-90mm 0021-002-002
13 INSULATOR 48-56" 0013-002-002 34 INSULATOR 6-90mm 0022-002-002
14 INSULATOR 56-64" 0014-002-002 35 INSULATOR 6-63mm 0023-002-002
15 INSULATOR 14-18" 0015-002-002 36 INSULATOR 24-28mm 0024-002-002
16 INSULATOR 18-24" 0016-002-002 37 INSULATOR 10-125mm 0034-002-002
17 INSULATOR 8-3" 0017-002-002 38 INSULATOR 6-110mm 0045-002-002
18 INSULATOR 8-125" 0019-002-002 39 INSULATOR 8-160mm 0051-002-002
19 INSULATOR 24-28" 0024-002-002 40 INSULATOR 225-16mm 0056-002-002
20 INSULATOR 32-36" 0025-002-002 41 INSULATOR 200-16mm 0057-002-002
21 INSULATOR 4-10" 0026-002-002  
INSULATOR CS
ردیف نام سایز کدقطعه ردیف نام سایز کدقطعه
1 INSULATOR 10-16 0033-001-002 10 INSULATOR 12-40 0051-001-002
2 INSULATOR 16-20 0025-001-002 11 INSULATOR 40-26 0052-001-002
3 INSULATOR 20-24 0011-001-002 12 INSULATOR 40-48 0037-001-002
4 INSULATOR 20-30 0043-001-002 13 INSULATOR 56-48 0003-001-002
5 INSULATOR 24-28 0015-001-002 14 INSULATOR 56-64 0001-001-002
6 INSULATOR 24-30 0023-001-002 15 INSULATOR 26-36 0050-001-002
7 INSULATOR 26-30 0021-001-002 16 INSULATOR 30-36 0007-001-002
8 INSULATOR 12-16 0035-001-002 17 INSULATOR 36-42 0039-001-002
9 INSULATOR 12-20 0056-001-002