آزمایشگاه شرکت لاستیک سازی ملت صنعت با بهره گیری از توان فنی و علمی کارشناسان و استفاده از دستگاههای تست مرتبط موفق به اخذ و تمدید گواهینامه کیفیت آزمایشگاه شده است.

تست سختیتست کشش و ازدیاد طول تست استحکام پارگیتست رئومتریتست چسبندگی لاستیک به فلزتست مانایی فشاری در دمای محیط و بالاترتست رزیلینستست سایش لاستیک
ASTM D2240ASTM D 412ASTM D624ASTM D5289ASTM D429ASTM D395DIN 53512DIN 53516