BONNET.SEAL

پروژه ها

از جمله قطعات فوق حساس، فورانگیرهای چاه های نفت وگاز می باشد که در دو نوع: Hy Drill & Shaffer و در سایزهای ۱۶/۱ ۷ و”۱۱ و ”۸/۵ ۱۳ و ”۴/۱ ۲۱ تولید می گردد.