MUD BOX

پروژه ها

مجموع قطعات فوق به منظور تمیز کردن گل های حفاری قبل از باز کردن لوله ها مورد استفاده قرار گرفته و درسایزهای “۵ و “۶/۱ ۳ تولید می گردد.