PACKER

پروژه ها

این قطعه تولیدی یکی از مجموعه قطعات یدکی تجهیزات فورانگیر چاه های نفت وگاز می باشد که در دو مدل Shaffer & Cameron و درسایزهای “۲/۱ ۳،۵” تولید می گردد.