PACKING ELEMENT

پروژه ها

تولید این محصول استراتژیک که  از ارکان اصلی تجهیزات فورانگیرهای حلقوی چاه های نفت وگاز می باشد ، از توانمندی خاص این شرکت است . ا ین قطعه توانایی تحمل فشار درون چاهی از  1500 PSIالی 15000 PSI در حالت انقباضی را داشته و در سه مدلCameron  ، Shaffer  ، Hy Drill و در سایزهای :

“30 و 4″/ 1 21 و”8/5  13و”11 و”16/1 7  تولید می گردد.