PACKING & SEALING

پروژه ها

مجموعه قطعات فورانگیرهای حلقوی که در تجهیزات GK- Hy Drill مورد استفاده قرار می گیرد و در سایزهای”8/5 13 و ” 4/1 21 و “30 و “11 و “16/1 7 تولید می گردد.